Paušální platba:

Typ studia Cena za měsíc Sleva žák/obor 5%
Předškoláci 30 min 450 Kč 427 Kč
Děti 30 min 800 Kč 740 Kč
Teens 45 min 1200 Kč 1120 Kč
Dospělí 60 min 1600 Kč 1520 Kč

 

Vhodná pro děti a dospělé s dostatkem času ke cvičení na nástroj

Varianty Teens a Dospělí lze mezi sebou libovolně měnit dle potřeby žáka, tzn: Teenager může chodit na 60 minutové lekce a dospělý na 45 minutové.

Jednorázová platba:

Typ studia Cena Sleva žák/obor
Jednorázová lekce 60 min 500 Kč  

U těchto typů plateb slevy neposkytujeme

Předškoláci 30 min 100 Kč
Děti 30 min 180 Kč
Teens 45 min 270 Kč
Dospělí 60 min 360 Kč

 

Vhodná především pro dospělé s proměnlivou pracovní dobou a s nedostatkem času na cvičení. Používá se také:

 • v případě, že žák nastoupí na studium v průběhu měsíce
 • v měsíci červenec a srpen, kdy výuka probíhá po domluvě s lektorem
 • v případě, že se lekce nekoná z důvodu nepřítomnosti lektora

Kreditní platba:

Počet kreditů 5 10 15 20
Cena 2000 Kč 4000 Kč 6000 Kč 8000 Kč

 

Vhodná pro žáky starší 15 let a dospělé, kteří si chtějí frekvenci docházky z velké části řídit sami.


Pronájem prostor za účelem cvičení na nástroj

Kdo Cena Časová dotace
Žáci školy 50 Kč/osoba 60 min
Veřejnost 75 Kč/osoba 60 min

 

Pronájem prostor pro vlastní potřebu

Kdo Cena Časová dotace
Žáci školy 75 Kč/osoba 60 min
Veřejnost 100 Kč/osoba 60 min

 

Délka studia

 • Dlouhodobé studium: (vztahuje se pouze na „Paušální platbu“)
  Minimální doba studia v této kategorii je 6 měsíců od podepsání přihlášky. Žák, který podepíše přihlášku ke studiu, se zavazuje studovat na hudební škole Jofiel v minimální délce 6 měsíců. Pokud se během této doby rozhodne studium ze své vůle ukončit, je nutné podat písemnou výpověď. (Email je dostačující). Výpovědní lhůta činí 1 měsíc od data podání písemné výpovědi.
 • Frekvence docházky: 
  Docházka u paušálních plateb probíhá vždy jednou týdně, dle počtu týdnů v daném měsíci a to u všech věkových kategorií. U dalších dvou druhů plateb je frekvence docházky dle dohody.

Výuka dětí od 4 do 7 let

 • Výuka u dětí 4-7 let probíhá ve skupině min. 2 a max. 3 dětí. Tato výuka se týká hry na zobcovou flétnu a ukulele. Děti se během lekce střídají při hraní na nástroj a každé dítě je po celou dobu lekce něčím zaměstnáno. Děti se učí poznávat noty a elementární rytmus. Nadanější žáci jsou vedeni k tomu, aby pomáhali ostatním.
 • Pokud děti ve skupině nejsou schopny kooperace, je výuka rozdělena na kratší celky a každé dítě je vedeno zvlášť.

První platba – Zkušební lekce

 • Výuku na naší škole nelze zahájit bez zaplacení školného. Jakmile bude platba připsána na účet školy, může žák zahájit výuku. Můžete celý proces urychlit odesláním potvrzení o platbě na školní mail.
 • Každý žák má nárok na 1 zkušební lekci pro seznámení se školou a lektorem. Tato lekce slouží k rozhodnutí, zdali žák nastoupí k dlouhodobému studiu či ne. Lekce musí být předem uhrazena na účet školy převodem. Pro urychlení je dobré poslat doklad o zaplacen

Platba školného

 • Paušální platba (dle aktuálního ceníku Hudební školy Jofiel) se provádí vždy jednou měsíčně. Během měsíců červenec a srpen, paušální platby neprobíhají. V těchto měsících probíhají paušální platba pouze po dohodě s vedením školy.
 • Jednorázová platba se používá u jednorázových lekcí, v případě, že žák nastoupí na studium v průběhu měsíce, dále pak v měsíci červenec a srpen (výuka probíhá po domluvě s lektorem) a v případě, že se lekce nekoná z důvodu nepřítomnosti lektora.
 • Kreditní platba se provádí nákupem libovolného množství kreditů. Po uhrazení platby je žákovi na první lekci předána „Kartička s kredity„, na které se zaznamenává, počet proběhlých lekcí. Bez razítka školy není kartička platná.
 • Školné je splatné do 5. dne daného měsíce (např. do 5. ledna je nutné zaplatit školné na leden) převodem na účet 100882370/2250 u Banka Creditas. Do zprávy pro příjemce je nutné vždy uvést celé jméno a poznámku-školné.
 • Ke studiu je možné nastoupit v průběhu celého školního roku.
 • Žák platí paušální školné v plné výši i v případě, že se lekce nezúčastní.

Absence

 • žák platí paušální školné i v případě, že se lekce nezúčastní.
 • V případě absence lektora jsou dvě možnosti náhrady:
  a) lektor poskytne náhradní hodinu v domluveném čase
  b) žákovi propadlá lekce proplacena zpětně, (dle ceníku) vždy k 10 dni následujícího měsíce

Prázdniny a státní svátky

 • V období podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin výuka standardně probíhá. Žáci kteří se výuky v tomto období neúčastní, mají povinnost nahlásit toto svému lektorovi.
 • Během státem uznaných svátků výuka neprobíhá a to v průběhu celého školního roku.

Všeobecné Informace:

 • Kvalita výuky pomocí Pozitivního motivačního systému, může být zachována pouze tehdy, když žák plně respektuje systém vedení výuky lektorem. V opačném případě lektor za kvalitu výuky nijak neručí.
 • Rodič dítěte do 15 let je povinen sdělit lektorovi všechna fakta a informace o dítěti, která by mohla mít dopad na kvalitu výuky (dislexie, disgrafie, pschychické i fyzické potíže, atd.).
 • V případě dětí do 15 let věku, vyplní zákonný zástupce dítěte.
 • Každý žák může studovat libovolné množství zvolených oborů.
 • Přerušení či ukončení studia je nutné předem nahlásit svému lektorovi.
 • Pokud se žák rozhodne opustit školu v průběhu měsíce, na nějž si již uhradil řádné školné, nemá nárok na vrácení peněz.

Bonusy

 • Pokud žák Hudební školy Jofiel, přivede do školy nového klienta, který se přihlásí ke studiu a zaplatí školné, obdrží jednorázovou odměnu ve výši 500,-Kč. Počet přivedených nových klientů není limitován.
 • V případě že, rodič/zákonný zástupce přihlásí ke studiu více než jedno dítě, nebo dítě/žák navštěvuje více než jeden obor má nárok na slevu ve výši 5%z celkové ceny za všechny přihlášené děti nebo obory.

Platné od 1. 1. 2018