Paušální platby:

Typ studia Cena za měsíc Sleva žák/obor 5%
Předškoláci 30 min 450 Kč 427 Kč
Děti 30 min 800 Kč 740 Kč
Teens 45 min 1200 Kč 1120 Kč
Dospělí 60 min 1600 Kč 1520 Kč

 

Varianty Teens a Dospělí lze mezi sebou libovolně měnit dle potřeby žáka, tzn: Teenager může chodit na 60 minutové lekce a dospělý na 45 minutové.

Jednorázové platby:

Typ studia Cena Sleva žák/obor
Jednorázová lekce 60 min 500 Kč  

U těchto typů plateb slevy neposkytujeme

Předškoláci 30 min 100 Kč
Děti 30 min 180 Kč
Teens 45 min 270 Kč
Dospělí 60 min 360 Kč

 

 Jednorázová platba se používá pouze:

 • u jednorázových lekcí
 • v případě, že žák nastoupí na studium v průběhu měsíce
 • v měsíci červenec a srpen, kdy výuka probíhá po domluvě s lektorem
 • v případě, že se lekce nekoná z důvodu nepřítomnosti lektora

Pronájem prostor za účelem cvičení na nástroj

Žáci školy 50Kč /osoba 60 minut
Veřejnost 75Kč/osoba 60 minut

Pronájem prostor pro vlastní potřebu

Žáci školy 75Kč 60 minut
Veřejnost 100Kč 60 minut

 

Délka studia

 • Dlouhodobé studium:
  Minimální doba studia v této kategorii je 6 měsíců od podepsání přihlášky. Žák, který podepíše přihlášku ke studiu, se zavazuje studovat na hudební škole Jofiel v minimální délce 6 měsíců. Pokud se během této doby rozhodne studium ze své vůle ukončit, je nutné podat písemnou výpověď. (Email je dostačující). Výpovědní lhůta činí 1 měsíc od data podání písemné výpovědi.
 • Frekvence docházky: 
  Docházka probíhá vždy jednou týdně, dle počtu týdnů v daném měsíci a to u všech věkových kategorií.
 • Jednorázová lekce:
  Cenově dražší varianta, jedná se spíše o konzultace, jednorázového nebo nepravidelného charakteru.

Výuka dětí od 4 do 7 let

 • Výuka u dětí 4-7 let probíhá ve skupině min. 2 a max. 3 dětí. Tato výuka se týká hry na zobcovou flétnu a ukulele. Děti se během lekce střídají při hraní na nástroj a každé dítě je po celou dobu lekce něčím zaměstnáno. Děti se učí poznávat noty a elementární rytmus. Nadanější žáci jsou vedeni k tomu, aby pomáhali ostatním.
 • Pokud děti ve skupině nejsou schopny kooperace, je výuka rozdělena na kratší celky a každé dítě je vedeno zvlášť.

První platba – Zkušební lekce

 • Výuku na naší škole nelze zahájit bez zaplacení školného. Jakmile bude platba připsána na účet školy, může žák zahájit výuku. Můžete celý proces urychlit odesláním potvrzení o platbě na školní mail.
 • Každý žák má nárok na 1 zkušební lekci pro seznámení se školou a lektorem. Tato lekce slouží k rozhodnutí, zdali žák nastoupí k dlouhodobému studiu či ne. Lekce musí být předem uhrazena na účet školy převodem. Pro urychlení je dobré poslat doklad o zaplacen

Platba školného

 • Platba školného je paušální (dle aktuálního ceníku Hudební školy Jofiel) a to vždy jednou měsíčně. Během měsíců červenec a srpen, paušální platby neprobíhají. V těchto měsících lze vytvořit individuální učební plán dle domluvy s lektorem.
 • Jednorázová platba se používá u jednorázových lekcí, v případě, že žák nastoupí na studium v průběhu měsíce, dále pak v měsíci červenec a srpen (výuka probíhá po domluvě s lektorem) a v případě, že se lekce nekoná z důvodu nepřítomnosti lektora.
 • Školné je splatné do 5. dne daného měsíce (např. do 5. ledna je nutné zaplatit školné na leden) převodem na účet 670100-2213937074/6210 u Mbank. Do zprávy pro příjemce je nutné vždy uvést celé jméno a poznámku-školné.
 • Ke studiu je možné nastoupit v průběhu celého školního roku.
 • Žák platí paušální školné v plné výši i v případě, že se lekce nezúčastní.

Absence

 • žák platí paušální školné i v případě, že se lekce nezúčastní.
 • V případě absence lektora jsou dvě možnosti náhrady:
  a) lektor poskytne náhradní hodinu v domluveném čase
  b) žákovi propadlá lekce proplacena zpětně, (dle ceníku) vždy k 10 dni následujícího měsíce

Prázdniny a státní svátky

 • V období podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin výuka standardně probíhá. Žáci kteří se výuky v tomto období neúčastní, mají povinnost nahlásit toto svému lektorovi.
 • Během státem uznaných svátků výuka neprobíhá a to v průběhu celého školního roku.

Všeobecné Informace:

 • Kvalita výuky pomocí Pozitivního motivačního systému, může být zachována pouze tehdy, když žák plně respektuje systém vedení výuky lektorem. V opačném případě lektor za kvalitu výuky nijak neručí.
 • Rodič dítěte do 15 let je povinen sdělit lektorovi všechna fakta a informace o dítěti, která by mohla mít dopad na kvalitu výuky (dislexie, disgrafie, pschychické i fyzické potíže, atd.).
 • V případě dětí do 15 let věku, vyplní zákonný zástupce dítěte.
 • Každý žák může studovat libovolné množství zvolených oborů.
 • Přerušení či ukončení studia je nutné předem nahlásit svému lektorovi.
 • Pokud se žák rozhodne opustit školu v průběhu měsíce, na nějž si již uhradil řádné školné, nemá nárok na vrácení peněz.

Bonusy

 • Pokud žák Hudební školy Jofiel, přivede do školy nového klienta, který se přihlásí ke studiu a zaplatí školné, obdrží jednorázovou odměnu ve výši 500,-Kč. Počet přivedených nových klientů není limitován.
 • V případě že, rodič/zákonný zástupce přihlásí ke studiu více než jedno dítě, nebo dítě/žák navštěvuje více než jeden obor má nárok na slevu ve výši 5%z celkové ceny za všechny přihlášené děti nebo obory.

Platné od 1. 1. 2018